คณะกรรมการพิจารณาบทความ

ดร. กนกวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. กฤษฎา  ศรีแพ้ว มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. กันต์พงษ์  วรรัตน์ปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. กันยารัตน์  ศรีวิสทิยกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์  สุขคณาภิบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร. กิตติชัย  ลวันยานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. กิตติมา  เมฆาบัญชากิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ.ดร. กิติ์สุชาต  พสุภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.ม.ล. กุลธร  เกษมสันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. โกวิท  รพีพิศาล มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. จรัญ  แสนราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร. จันทร์บูรณ์  สถิตวิริยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. จันทิมา  พลพินิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร. จารี  ทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ. เจษฎา  ขจรฤทธิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รศ.ดร. ฉวีวรรณ  เพ็ชรศิริ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.ดร. ฉัตรเกล้า  เจริญผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. ฉัตรตระกูล  สมบัติธีระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. ชุติมา  เบี้ยวไข่มุข มหาวิทยาลัยรังสิต
รศ.ดร. โชติพัชร์  ภรณวลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. ฐิติพร  เลิศรัตน์เดชากุล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร. ณฐพล  พันธุวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. ณัฐวี  อุตกฤษฏ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. โดม โล่ห์เพ็ชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. ถิรพล  วงศ์สอาดสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร. ทศนัย  ชุ่มวัฒนะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. ทิพยา จินตโกวิท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. เทพฤทธิ์  บัณฑิตวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร. ธงชัย  แก้วกิริยา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร. ธนา  สุขวารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร. ธนิศา  นุ่มนนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. ธีรพงศ์  ลีลานุภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ. นนิดา  สร้อยดอกสน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร. นพพร  โชติกกำธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. นล  เปรมัษเฐียร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. นลินภัสร์  ปรวัฒน์ปรียกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. นวพร  วิสิฐพงศ์พันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. นันทิกา  ปริญญาพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รศ.ดร. นิพนธ์  เจริญกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. นิเวศ  จิระวิชิตชัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รศ.ดร. นุชรี  เปรมชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.ดร. ประจวบ  วานิชชัชวาล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร. ประมุข  บุญเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร. ปรีชา  ตั้งเกรียงกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร. ผิน  ฉัตรแก้วมณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร. ผุสดี  บุญรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. พนิดา  ทรงรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร. พยุง  มีสัจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. พรชัย มงคลนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.

พรฤดี  เนติโสภากุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. พัฒนพงษ์  ชมพูวิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. พัฒนพล  เหรียญโมรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร. พันธ์  ทองชุมนุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ. พิชญพงษ์  ตันติกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร. พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร. ภัทรชัย  ลลิตโรจน์วงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. ภาสกร  อภิรักษ์วรพินิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร. มณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. มนฤทัย  ระดีรมย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. มนัสวี  แก่นอำพรพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. มหศักดิ์  เกตุฉ่ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. มัชฌิกา  อ่องแตง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.ดร. มาลีรัตน์ โสดานิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. รวี  รัตนาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร. รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผศ.ดร. รัตนา  เวทย์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. รุ่งโรจน์  โชคงามวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ดร. วรทรรศน์  มาฆะศิรานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รศ.ดร. วรพจน์  กรีสุระเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. วรพล  ลีลาเกียรติสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผศ.ดร. วรภัทร  ไพรีเกรง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.ดร. วรวัฒน์  เชิญสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร. วรวิกา  วัฒนสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. วรวุฒิ  ไพรวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผศ.ดร. วรสิทธิ์  ชูชัยวัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รศ.ดร. วราพร  จิระพันธุ์ทอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.ดร. วศิณ  ชูประยูร มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. วสุวรรธน์  พงศ์ขจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รศ.ดร. วิเชียร  ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. วิทิดา  จงศุภชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. วีระพงค์  เกิดสิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร. วีระศักดิ์  คุรุธัช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผศ.ดร. วุฒิพงษ์  ชินศรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. ศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. ศิรปัฐช์  บุญครอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. ศิริพร  ศุภราทิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. สมชาย  เล็กเจริญ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. สมนึก  พ่วงพรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. สมบูรณ์  เอนกฤทธิ์มงคล มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. สลิล  บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. สะพรั่งสิทธิ์  มฤทุสาธร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร. สิงหะ ฉวีสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร. สุขสันต์  พาณิชพาพิบูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร. สุจิน  บุตรดีสุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. สุทธิศักดิ์  จันทวงษ์โส มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. สุนันฑา  สดสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. สุพจน์  นิตย์สุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร. สุภาภรณ์  ใจรังสี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร. สุเมธ  ประภาวัต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. สุรณพีร์  ภูมิวุฒิสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผศ.ดร. สุรศักดิ์  มังสิงห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร. สุรีย์  ฟูนิลกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร. แสงดาว  วงค์สาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร. หมัดอามีน  หมันหลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ดร. อซีส  นันทอมรพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. อรวรรณ  อิ่มสมบัติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ. อานนท์  สุขเสถียรวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ.ดร. อาริต  ธรรมโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. อุมาพร  สุภสิทธิเมธี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร. โอฬาร  วงศ์วิรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง