ภาพรวมของการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( National Conference on Information Technology : NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะของสถาบันการศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี 2549 อัน เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ในปีพศ. 2558 นี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 7 โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2015  โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศให้แพร่หลาย และเป็นเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิชาการร่วมกันอันจะทําให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่กว้างขวาง และเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิชาการที่นําเสนอในการประชุม NCIT จะมีทั้งผลงาน วิจัยเชิงทฤษฎีและผลงานวิจัยเชิงประยุกต์

“บทความที่มีคุณภาพดีมากจะได้รับการเสนอให้พิจารณาทบทวนขยายผล เพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ใน ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) สำหรับบทความภาษาอังกฤษ และ Journal of Information Science and Technology (JIST) สำหรับบทความภาษาไทย”

นอกจากนี้การประชุมวิชาการ NCIT2015 จะได้จัดร่วมกันกับการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE2015)

แนวคิดหลักของการประชุม

จุดประกายความก้าวไกล งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Keynote Speakers

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Prof. Dr.Kazuhiko Hamamoto
          Tokai University, Japan
Prof. Dr.Masanori Sugimoto
          Hokkaido University, Japan
Dr.David R. Hardoon
         Ernst and Young, Singapore

สถานที่

จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการสำคัญ

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ :           8  สิงหาคม พ.ศ. 2558  15 สิงหาคม พ.ศ. 2558
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย :     14 กันยายน พ.ศ. 2558 
20 กันยายน พ.ศ. 2558

ส่งบทความพร้อมตีพิมพ์ :                  28 กันยายน พ.ศ. 2558

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน :          5 ตุลาคม พ.ศ. 2558
การนำเสนอผลงาน :                       29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอบเขตหัวข้อบทความ

ขอบเขตหัวข้อบทความประกอบไปด้วย

บทความวิจัย (Research)

Artificial Intelligence
Big Data
Cloud Computing
Communications and Networking
Computer Game
Computer Vision, Image Processing
Data Analytic and Data Mining
Database Technology
E-Commerce, E-Education, E-Government, E-Industry, E-Society
Information Systems Technology
IT Education
IT Management
IT Security and Privacy
Internet of Things
Multimedia and Virtual Reality
Human Computer Interaction (HCI)
Pattern Recognition
Platform Technologies
Social and Professional Issues
Social Network Analysis and Text Mining
Software Engineering
Web and Internet Technologies
Other Related Topics

 บทความโครงการ (การพัฒนา Application)

Applications in Information Technology
Industrial Research Projects