คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ ประธานกรรมการ
ดร.ณฐพล  พันธุวงศ์ กรรมการ (ฝ่ายดำเนินงาน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา กรรมการ (ฝ่ายวิชาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์และการเงิน)
ดร.สิงหะ ฉวีสุข กรรมการ (ฝ่ายสถานที่และจัดเลี้ยง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ประภาวัต กรรมการ (ฝ่ายการเงิน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวิทย์  ธุวะนุติ กรรมการ (ฝ่ายการสนับสนุนเทคโนโลยี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติ์สุชาต พสุภา กรรมการและเลขานุการ
นางวิมลลักษณ์ เทียนจิ้ว ผู้ช่วยเลขานุการ