การส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT2015 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความโครงการโดยบทความแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

  • บทความวิจัย:

    บทความที่นำเสนอผลการค้นคว้าที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คำตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้

  • บทความโครงการ:

    บทความที่นำเสนอระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนื้อหาจะเน้นไปที่การนำเอาความรู้ด้านต่างๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ร่วมกันให้เกิดระบบที่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคมได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความในรูปแบบ PDF ความยาว 4-6 หน้า โดยใช้รูปแบบการจัดบทความตามลิงค์ด้านล่าง

 

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความควรสมัครสมาชิกของระบบ EDAS ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันกำหนดการส่งบทความ ทั้งนี้เนื่องจากระบบ EDAS ต้องการให้ใช้ e-mail ในการสมัครที่เป็นของมหาวิทยาลัย หรือ องค์กร แต่ผู้สมัครยังสามารถใช้ e-mail ทั่วไปได้ เช่น gmail.com, live.com หรือ yahoo.com อย่างไรก็ตามการใช้ e-mail ทั่วไป ผู้สมัครจะต้องทำการติดต่อ EDAS support team ด้วยตนเอง (เป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อ activate การใช้งาน e-mail ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทำการ 

ผู้สมัครสามารถติดต่อ EDAS support team ผ่านทาง e-mail ต่อไปนี้  help@edas-help.com.

 

>> ส่งบทความที่นี่ <<

 

 

เมื่อทำการอัพโหลดไฟล์บทความแล้วท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ EDAS 2 ฉบับเพื่อเป็นการยืนยันการส่งบทความ หากไม่ได้รับอีเมล์อาจจะเกิดจากการที่อีเมล์จาก EDAS ได้เข้าไปอยู่ในส่วนของ SPAM Mail หากท่านไม่พบอีเมล์ยืนยันกรุณาติดต่อมาที่ ncit2015@it.kmitl.ac.th เพื่อทำการตรวจสอบก่อนทำการอัพโหลดซ้ำ