คณะอนุกรรมการประจำฝ่าย

ฝ่ายดำเนินงาน
ดร.ณฐพล  พันธุวงศ์ ประธานอนุกรรมการ
อาจารย์อนันตพัฒน์ อนันตชัย อนุกรรมการ
นางสาวกมนนัทธ์ ชื้นสกุล อนุกรรมการ
นางสาววิชญดา วรกาญจนานนท์ อนุกรรมการ
 
ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา ประธานอนุกรรมการ
นางสาวณิศวรา จันทร์เพ็ชร อนุกรรมการ
นางสาวรัตนา วรผลึก อนุกรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์
ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร. บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล รองประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร. มานพ พันธ์โคกกรวด อนุกรรมการ
ดร. สุภกิจ นุตยะสกุล อนุกรรมการ
นายณัฐวุฒิ คุมภะสาโน อนุกรรมการ
นายประยงค์ สูตถิพันธ์ อนุกรรมการ
นางสาววิภาดา ศิลา อนุกรรมการ
 
ฝ่ายสถานที่และจัดเลี้ยง
ดร. สิงหะ ฉวีสุข ประธานอนุกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาต ฉายะรถี อนุกรรมการ
นายจิรายุ ชมภูนุช อนุกรรมการ
นายพัลลภ จ้อยรักษา อนุกรรมการ
 
ฝ่ายการเงิน
ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต ประธานอนุกรรมการ
อาจารย์ศรีนวล นลินทิพยวงศ์ อนุกรรมการ
นางวนิดา ศุภเจียรพันธ์ อนุกรรมการ
นางสาวพิจิตรา สุวรรณศรี อนุกรรมการ
นางสาววิภาวรรณ มาลัย อนุกรรมการ
 
ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. ปานวิทย์ ธุวะนุติ ประธานอนุกรรมการ
นายมนตรี กิ่งแก้ว อนุกรรมการ
จ่าสิบเอก ธนบดี ข่ายม่าน อนุกรรมการ
 
ฝ่ายเลขานุการ
ผศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภา ประธานอนุกรรมการ
นางวิมลลักษณ์ เทียนจิ้ว อนุกรรมการ
นางวัชรวรรณ นิวิฐจรรยงค์ อนุกรรมการ
นางสาวนุชรี ดำชมทรัพย์ อนุกรรมการ